Start - Verksamhet - Nätverk - Myndighetsgruppen

Nationella myndighetsgruppen

En viktig målgrupp för vårt arbete är alla de myndigheter som har ett eller flera uppdrag kopplat till hållbar utveckling. Eftersom vi arbetar med en bred definition av hållbar utveckling (ekologisk-social-ekonomisk) så är det många myndigheter som omfattas av detta arbete.

Vårt mål är att få till ett nätverk där myndigheter kan utbyta information och samverka kring hur man arbetar med hållbar utveckling riktat mot barn, ungdomar och skolor. Målet är även att skapa förutsättningar för att dessa satsningar och övrig kunskap inom hållbar utveckling ska nå ut till fler barn och ungdomar samt i större utsträckning implementeras i skolors undervisning.


Dialogmöte 1
Skolverket 2015-02-18


Deltagarna på mötet skriver ned sina respektive myndigheters uppdrag inom
hållbar utveckling på mötet den 18 februari.

På det första dialogmötet för myndigheter så deltog 11 myndigheter. Dessa var Boverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Universitets- & Högskolerådet, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Skolverket, SMHI och Trafikverket. På mötet deltog även Sveriges Kommuner och Landsting, SWEDESD samt Linköpings Universitet.

Mötet började med ett välkommen och en information av Skolverket. Därefter berättade Energimyndigheten varför man har satsat på KNUT-projektet och Kunskapslänken. Sedan följde en presentation av KNUT-projektet, Kunskapslänken samt nuläget för hållbart lärande i Sverige.

På själva dialogdelen av mötet fick samtliga myndigheter kort redogöra för hur man arbetar med hållbar utveckling och i vilken mån detta arbete riktar sig till barn/ungdomar/skola.

Slutligen så summerades mötet med att deltagarna ansåg att det var ett bra initiativ som man ville fortsätta bidra till. Ett antal frågor skickas nu ut till alla deltagande myndigheter. Dessa frågor ska diskuteras i den egna myndigheten och därefter återkopplas till Kunskapslänken för sammanställning. En fortsatt process kommer att diskuteras på nästa möte som Kunskapslänken bjuder in till.

All dokumentation från mötet återfinns här nedan. Klicka på respektive rubrik för nedladdning.
Vi tackar alla deltagarna för engagemanget!

Bildspel Kunskapslänken
Pdf-fil 3,8 Mb
Bildspel Skolverket
Pdf-fil 0,4 Mb
Minnesanteckningar dialogmöte 150218
Pdf-fil 0,2 Mb
Deltagarlista dialogmöte 150218
Pdf-fil 0,3 Mb
Inbjudan dialogmöte 150218
Pdf-fil 0,4 Mb
Program dialogmöte 150218
Pdf-fil 0,4 Mb
Faktabakgrund dialogmöte 150218
Pdf-fil 0,4 Mb

Dialogmöte 2
Stockholm 2015-04-17

Det andra mötet i myndighetsnätverket genomfördes i Energimyndighetens konferenslokaler på Söder i Stockholm. 17 personer deltog på mötet och dessa representerade 12 olika myndigheter samt SWEDESD, Linköpings Universitet och Kunskapslänken.

Syftet denna gång var att bli mer konkret i vad en Kunskapslänk kan vara. Mötet började dock med en tillbakablick på bakgrunden i KNUT-projektet samt en redovisning av de dialoger som förs i övrigt i projektet. Därefter gick vi igenom de enkätsvar som merparten av myndigheterna hade skickat in. Mötet fortsatte med att Eva Friman från SWEDESD berättade om FN-programmet Global Action Programme (GAP), Sveriges åtaganden i detta program och hur den processen fortlöper.

Utifrån de erfarenheter som byggts upp i KNUT-projektet, den forskning och de undersökningar som finns inom LHU samt feedback från projektets dialoger presenterades sedan ett första förslag till vad en Kunskapslänk kan ha för uppgifter och hur den kan organiseras och finansieras. Förslaget finns beskrivet nedan i bildspelet.

Efter lunch diskuterades vad myndigheterna ansåg om en Kunskapslänks arbetsuppgifter och hur en Kunskapslänk skulle kunna genomföras. En summering av dessa diskussioner finns i minnesanteckningarna.

Kunskapslänken kommer att utveckla ett ännu mer konkret förslag. Därefter kommer vi tillsammans med vår finansiär Energimyndigheten återkoppla med förslag på hur en fortsatt process kan genomföras. Projektet kommer att bjuda in till ytterligare ett möte för att få synpunkter på ett slutligt förslag. Vi återkommer med information om detta.

Bildspel Kunskapslänken
Pdf-fil 3 Mb
Bildspel Eva Friman SWEDESD
Pdf-fil 0,4 Mb
Minnesanteckningar
Pdf-fil 0,3 Mb
Sammanställning av enkätsvar myndigheter
Pdf-fil 0,5 Mb

 


Dialogmöte 3
Stockholm 2015-05-28

Ett tredje möte med myndighetsgruppen ägde rum den 28 maj i Energimyndighetens lokaler i Stockholm. Åtta myndigheter fanns representerade. Efter en presentationsrunda och en genomgång av vad som hänt i Kunskapslänken sedan förra mötet så presenterades ett förslag på fördjupad förstudie för hösten 2015. Finansiering för denna fördjupning är dock inte klar. Responsen från deltagarna var positiv när det gällde innehållet dock fanns inga förslag på hur detta skulle finansieras. Önskemål fanns också att ytterligare förtydliga ägande, syfte, mål och målgrupper vilket nu gjorts och återfinns i nedanstående projektplan.

Deltagarförteckning myndighetsmöte 28 maj 2015
Pdf-fil 0,5 Mb
Bildspel myndighetsmöte 28 maj 2015
Pdf-fil 1,5 Mb
Minnesanteckningar myndighetsmöte 28 maj 2015
Pdf-fil 0,5 Mb
Projektplan Kunskapslänken 2015-2016
Pdf-fil 0,6 Mb

Ett önskemål har gått ut till samtliga deltagande myndigheter om respons på ett antal frågeställningar samt input på projektplanen. Dessa återkopplingar önskar vi få mailade till kerstin.eriksson(a)energikontorsydost.se senast 18 juni.


Dialogmöte 4
Stockholm 2015-09-01

Ett fjärde möte med myndighetsgruppen ägde rum den 1 september i Folkbildningsrådets lokaler i Stockholm.

Minnesanteckningar myndighetsmöte 1 september 2015
Pdf-fil 0,6 Mb

Dialogmöte 5
Stockholm 2015-11-24

Ett femte möte i gruppen genomfördes den 24 november på Energimyndigheten i Stockholm. På mötet diskuterades hur en långsiktig Kunskapslänk skulle kunna skapas genom att bilda en ideell förening. Minnesanteckningar och övrig dokumentation återfinns här nedan.

Minnesanteckningar möte 24 nov 2015
Pdf-fil 0,7 Mb
Presentation ny organisation Kunskapslänken
Pdf-fil 0,6 Mb
Bilaga: Presentation av myndighetsnätverket för barn & unga - Helen Spetsmark
Pdf-fil 0,3 Mb

Upp