Start - Om oss

Om Kunskapslänken

På denna sida hittar du fakta om Kunskapslänken. Scrolla ned eller använd menyn till vänster.


Bakgrund

2008 bjöd Skolverket in fyra regionala aktörer som under flera år hade arbetat med lärande för hållbar utveckling. Syftet var att skapa ett utbyte och samarbete mellan berörda aktörer och dess regioner. De aktörer som bjöds in var Energikontor Sydost, Regionförbundet Östsam, Stiftelsen Teknikdalen och BioFuel Region. De fyra aktörerna möttes och arbetade fram en projektplan vilket bar början till KNUT-projektet.

2009 sjösattes KNUT-projektet och det pågick sedan i olika faser fram till och med 2014. Från början så handlade mycket om att fånga upp material och metoder i de olika regionerna, vidareutveckla dessa och sedan sprida dem i övriga regioner samt på nationell nivå genom konferenser. Flera olika utbyten skedde också mellan regionerna.

2012 så började KNUT-projektet styra mot ett mer strategiskt arbete. Dels så började vi i större utsträckning driva processer i kommuner och regioner för att skapa ett ökat hållbart lärande. Vi bjöd för första gången också in nationella aktörer för att få till ett utökat samarbete och utbyte på nationell nivå.

KNUT-projektet avslutades december 2014. Information om projektet, dess genomförda aktiviteter samt slutrapport hittar du i vårt arkiv.

Inför avslutet av KNUT-projektet 2014 förde vi en dialog med Energimyndigheten och det fanns då en enighet om att all kunskap, alla erfarenheter och alla nätverk behövde få leva vidare och att allt detta borde ske i en långsiktig organisation. Utifrån detta så skapades projektet Kunskapslänken som har i syfte att initiera och utveckla en organisation som på nationell och regional nivå kan driva på utvecklingsarbetet kopplat till lärande för hållbar utveckling. Målgruppen är barn och unga men fokus ligger på alla personer och organisationer som arbetar med målgruppen.

Kunskapslänken har i dagsläget finansiering fram till sommaren 2016.

 

Upp


Incitament

Det finns många anledningar till varför Kunskapslänkens arbete är viktigt.

 • Barn och unga känner sig inte delaktiga i samhället
 • Skolans utveckling är negativ inom flera olika områden
 • Skolans uppdrag inom lärande för hållbar utveckling uppfylls inte
 • Samhället kommer på kort tid att genomgå stora förändringar på alla nivåer
 • Samhället kommer att behöva många nya kompetenser för att möta framtidens utmaningar
 • För att åstadkomma förändring så behövs ändrade beteenden hos medborgare

Det finns många mål, åtaganden och strategier som talar för Kunskapslänkens arbete.

 • FN:s deklaration för mänskliga rättigheter
 • FN:s barnkonvention
 • Sustainable Development Goals (SDG)
 • Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP)
 • 10 YFP - hållbar konsumtion och produktion
 • Generationsmålet
 • Nationella miljömålen
 • Transportpolitiska hänsynsmålet
 • Energi & klimatstrategier på regional och lokal nivå
 • Lokala styrdokument så som integrationsplaner, avfallsplaner etc.

Upp


Syfte och mål

Syfte:

"Kunskapslänken ska genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling."

Övergripande mål:

- Lärande för hållbar utveckling är en grundsten i såväl i formell utbildning som i civilsamhället
- Utbildningens roll i samhällsutvecklingen har en stark position
- Utbildningens innehåll är relevant för såväl samhälle som individ
- Ökad framtidstro hos barn och unga
- Barn och unga är delaktiga i samhällsutvecklingen
- Ökat entreprenörskap och innovation med koppling till hållbar utveckling
- Bidra till att ungdomars kompetens motsvarar samhällsutvecklingens behov
- Sverige har en ledande roll i arbetet med Sustainable Development Goals (SDG)

Tidsbegränsade mål:

Mål för specifika perioder återfinns i Kunskapslänkens verksamhetsplan. Kontakta oss för mer information.

Upp


Målgrupper

Individperspektiv

 • Barn och unga
 • Pedagoger
 • Skolledare
 • Tjänstemän
 • Politiker

Organisationsperspektiv

 • Förskolor
 • Grund- & gymnasieskolor
 • Folkhögskolor
 • Högskolor & universitet
 • Studieförbund
 • Fritidsgårdar
 • Andra organisationer och institutioner för lärande med barn och unga som målgrupp

Upp


Organisation

För närvarande så drivs Kunskapslänken som ett nationellt projekt. Projektägare är Energikontor Sydost tillsammans med BioFuel Region och Framtidsmuseet. Finansieringen kommer till 90% från Energimyndigheten och övriga 10% från projektägarna. Projektet har en styrgrupp med representanter från projektägarna, forskningen samt Skolverket och SMHI.

Vårt mål är att bygga upp en långsiktig organisation som arbetar på nationell nivå samt i alla regioner runt om i Sverige. Vårt förslag är en ideell förening som bygger på såväl nationellt som regionalt engagemang. Tidsplan för denna process finns i Kunskapslänkens verksamhetsplan. Kontakta oss för mer information.

Upp


Samarbetspartners

Nationella samarbetspartners:

På nationell nivå vill vi lyfta fram vår finansiär Energimyndigheten som under många år stöttat arbetet i KNUT och Kunskapslänken.

Nationellt så samarbetar vi med många aktörer och organisationer som har ett uppdrag inom lärande för hållbar utveckling. Alla dessa återfinns i HUT-gruppen.

På nationell nivå har vi även en myndighetsgrupp där totalt 12 myndigheter deltar.

Lokala och regionala samarbetspartners:

På lokal och regional nivå samarbetar vi med en rad olika aktörer och organisationer. Läs mer om detta på våra regionala sidor. Exempel på lokala och regionala samarbetspartners är:

 • Regionförbund
 • Länsstyrelser
 • Energikontor
 • Högskolor och universitet
 • Science Centers
 • Naturskolor
 • Företag och branschorganisationer
 • Kommuner

Upp


Forskning

Sedan starten av KNUT-projektet 2009 så har en grupp forskare följt vårt arbete. Detta har varit en stor styrka för oss i allt vi gör. Forskargruppen har dels genomfört följeforskning på en del av våra aktiviteter och processer men den har även försett oss med kunskap som vi har tagit med oss i det vi gör.

Forskargruppen leds av Anders Jidesjö på Linköpings Universitet. Under åren så har olika personer från Högskolan Dalarna samt Linnéuniversitetet ingått i gruppen. Forskargruppen har släppt två rapporter om KNUT-projektets arbete. Dessa kan laddas ned här.

För mer information, kontakta Anders Jidesjö.

Forskningsrapport 1 KNUT-projektet fulltext

Pdf-format 1,5 MB

Forskningsrapport 1 KNUT-projektet lättläst version

Pdf-format 0,1 Mb

 

Forskningsrapport 2 KNUT-projektet fulltext

Pdf-format 4,9 Mb

 

Upp